• Prof. Dr.
   Volkan YILDIRIM
    Projeler

   

  (2017-2018) İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Mülki İdari Sınnırların Sayısallaştırılması ve Güncellenmesi Ar-Ge Projesi - MİDAS, Yardımcı Araştırmacı

  (2017-2018) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Projesi (CBS-YOİP) / Ön Fizibilite Çalışması, Ar-Ge Nitelikli Model Geliştirme ve Pilot Bölge Uygulaması Alt projesi - Proje Yöneticisi

  (2016-2018) SAN-TEZ - Bütünleşik Katı Atık Yönetim Sistemleri için Servis Tabanlı Bir Karar-Destek Platformunun Geliştirilmesi Projesi & ESP Entegre Servis Platformu Ar Ge Ltd. Şti. - - Proje Yöneticisi

  (2015-2017) DOKAP  Düzenli Depolama Alanları İçin Yer Tespiti Çalışması ve Alternatif Katı Atık Bertaraf Sistemleri Araştırma Projesi - Proje Yöneticisi

  (2015-2017) Orman Yolu Güzergahlarının Belirlenmesi İçin Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerini Kullanarak Bir Karar Destek Modelinin Geliştirilmesi Proje No: 114O599. , Yardımcı Araştırmacı

  (2015-2016) Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanları Coğrafi Veri Modeli Geliştirilmesi, KTÜ Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, FBB-2016-5528, , Yardımcı Araştırmacı

  (2015-2016) Görele Belediyesi Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi: GÖMAKS - Proje Yöneticisi

  (2015-2015)Bursa İli Katı Atık Depolama Alanları için Uygun Yerlerin Belirlenmesi, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Tic. A. Ş., - Proje Yöneticisi  

  (2013-2013) Trabzon-Rize İlleri Katı Atık Depolama Alanları için Uygun Yerlerin Belirlenmesi, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Tic. A. Ş., - Proje Yöneticisi  

  (2013-2015) Trabzon İl`i Turizm Haritalarının Konumsal Bulut Bilişim Teknolojileri Kullanılarak Dinamik Yapıda Üretilmesi ve Web Tabanlı Sunumu, K.T.Ü. Araştırma Fonu, Proje Kod:9846. - Proje Yöneticisi  

  (2013-2015) Trabzon ili Havzalarındaki Çevre Kirleticilerinin CBS İle Haritalandırılması ve Çevresel Etkilerinin Konumsal Analizleri, K.T.Ü. Araştırma Fonu, Proje No: 9780.

  (2012-2014) Doğalgaz İletim Hattı Güzergâhlarının Belirlenmesi için Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerini Kullanarak Bir Karar-Destek Modelinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK ÇAYDAG Projesi, Proje No: 111Y041,- Proje Yöneticisi.

  (2010-2013) Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması: Bir Model Önerisi, TÜBİTAK KAMAG Projesi, Proje No:108G173, Araştırmacı.

  (2009-2011) Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Piksel Tabanlı Yangın Risk Haritalarının Oluşturulması: Trabzon Kent Örneği, K.T.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Araştırmacı, Proje Kod No:2009.112.006.2

  (2011-2013)CBS Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Orman Yol Güzergâhlarının Belirlenmesi, KTÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje Kod No:1101, Araştırmacı.

  (2011-2013) Denizel Alan Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Deniz Kadastrosu Modellemesi, TÜBİTAK ÇAYDAG Projesi, Proje No:109Y304, Araştırmacı.

  (2008-2009) Ordu Valiliği Kırsal Alan Bilgi Sistemi (OKABİS), Yardımcı Araştırmacı, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

  (2006-2008) Doğu Karadeniz Bölgesine Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi Ve Geo-İstatistiksel Olarak İrdelenmesi, TÜBİTAK ÇAYDAG Projesi, Proje No: 105Y308, Araştırmacı.

  (2005-2008) Avrupa Konumsal Veri Altyapısına Entegre Bir Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Stratejisinin Geliştirilmesi,K.T.Ü., Araştırma Fonu, Araştırmacı, Proje Kod No: 2005.112.006.1.

  (2005-2006) Trabzon Belediyesi E-Trabzon Kent Bilgi Sistemi Projesi", Yardımcı Araştırmacı, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

  (2001-2004) Çevresel Planlamalara Altlık Bir Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması: Trabzon İl Bilgi Sistemi (TİBİS) Modeli, K.T.Ü., Araştırma Fonu, Araştırmacı, Proje Kod No: 21.112.006.

  (2001-2002) Trabzon-Pelitli Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi", Yardımcı Araştırmacı, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

  (1999-2003) Edremit Belediyesi İmar Uygulama Projesi, Yardımcı Araştırmacı, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

Grafik tasarım > Salih TALAY