• Prof. Dr.
   Volkan YILDIRIM
  • Yatırım Ortamı İyileştirme Projesi
   • Yatırım Ortamı İyileştirme Projesi

    Projenin tamamlanması ile birlikte,

    Türkiye`de yatırım ortamının iyileştirilebilmesi için, sektöre bağlı olarak değişen yer seçimi kriterlerini de dikkate alarak, yatırımcıya web tabanlı entegre bir karar destek platformu üzerinden, en uygun arazilerin gösterilebileceği yatırım harita atlasları üretilecektir.

     

    Projenin faydaları;

    • Ülkelerin iş yapma kolaylıkları sıralamasında Türkiye`nin 190 ülke arasında 60. sıradaki yeri hızla üst basamaklara tırmanacaktır.
    • 2016 yılında 12,3 milyar dolar olan uluslararası doğrudan yatırım (UDY) miktarının, projenin tamamlanması ile katlanarak artacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda, hükümetin UDY`nin, 2023 vizyonu doğrultusunda 3 kat arttırılması hedefine önemli katkılar sağlanacaktır.
    • Dünya bankasının "2017 yılı iş yapma kolaylığı" raporuna göre, Türkiye dünya ülkeleri sıralamasında 2016 yılında 55. sırada iken 2017 yılında 69. sıraya gerilemiştir. Projenin tamamlanması ile, özellikle yatırımcılar için iş yapma kolaylığı sıralamasında Türkiye`nin çok daha üst basamaklara çıkması sağlanacaktır. 
    • 2015 ve 2016 yılı göstergelerine göre, yabancı yatırımların %63, doğrudan yatırımların ise %7 oranında azalmasının hukuki, bürokratik ve teknik engellerden kaynaklı kısmının bu proje ile tamamen ortadan kalkması planlanmaktadır.
    • Türkiye yüzölçümünün yaklaşık %60`ı devletin mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufundadır. Amerika Birleşik Devletleri (%29`u devletle bağlantılı), Almanya, İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerde de vergi dışı normal gelirler içerisinde yer alan devlet malları gelirleri, toplam bütçe gelirlerinin ortalama %7`sini oluştururken, Türkiye`de bu oran %0,7 civarındadır. Projenin tamamlanması ile kısa vadede bu oranın %2, orta vadede %3 ve uzun vadede %5 oranlarına çıkarılması hedeflenmektedir. Sadece bu arazilerin kiralanması suretiyle mevcut durumda 1,13 milyar TL olan yıllık gelirin, kısa vadede yıllık 3,70 milyar TL`ye, orta vadede ise yıllık 5,50 milyar TL`ye yükselmesi hedeflenmektedir.

     


    Projenin yaygın etkisi;

    • Yerli ve yabancı yatırımcı için uygun araziler web tabanlı yazılım üzerinden online sunulabilecektir. 
    • Sektör bazında yatırım süreçleri hızlanacaktır. 
    • Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD), ÇDP ve ÇED süreçlerindeki zamansal kayıplar azalacaktır. 
    • Mülkiyet edinimi ile ilgili sorunlar çözülecektir. 
    • Sektör bazında yatırım alanlarının belirlenmesi planlama çalışmalarına önemli katkılar sağlayacaktır. 
    • Ulusal bilgi sistemi projelerine veri sağlanacak ya da bu projelerin verilerinden faydalanabilecektir. 
    • Araziler en uygun amaca göre kullanılacaktır. Bu süreçte etkin ve sürdürülebilir bir arazi kullanım faaliyeti gerçekleştirilmiş olacaktır. 
    • Sosyolojik katkılar sağlayacaktır. 
    • Oluşturulacak coğrafi veritabanı diğer projeler için kolaylıkla kullanılabilecektir. 
    • Kurumların coğrafi veri altyapısını iyileştirmesi yönünde önemli katkı sağlanacaktır. 
    • Coğrafi veri üretimi ve paylaşımı sürecinde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ile birlikte ortaya koyulacaktır. 
    • Üstün kamu yararı süreçleri analiz edilebilecektir.
    • Yargı süreçlerinde ihtiyaç duyulan bilimsel altyapı oluşturulacaktır.

     


    Proje sonuçlarının ülkeye katkısı;

    • Sektör bazında yatırım süreçleri hızlanacak, yerli ve yabancı yatırımcı için cazip alanlar önceden belirlenip üst ölçekli planlara işlenecek, ilgili araziler tahsis edilebilecek, bu bağlamda yapılacak yatırımlar sonucu ülke ekonomisi büyüyecek, istihdam artacak ve insanların refah düzeyi yükselecektir. Bu çıktı projenin dolaylı fakat en önemli çıktısı olarak değerlendirilmektedir.
    • Etkili arazi yönetimi ve arazi planlaması ile yatırım alanları yer seçimi yapılacağı için tarımsal faaliyetlerin aksamaması, verimli toprakların bu süreçte kullanılmaması, ekonomik değeri yüksek ormanlık alanların tahrip edilmemesi ve katma değeri farklı kullanımlar için çok daha fazla olacak arazilerin tahrip edilmemesi suretiyle etkili bir arazi kullanım süreci oluşturulacaktır. Bu bağlamda planlama altyapısı da hazırlanacağından bu süreç ayrı bir katkı sağlanacaktır. Böylece gerek yatırımın yapıldığı bölgeye ve gerekse de ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlanacaktır.
    • Sosyal açıdan değerlendirildiğinde, devletin özellikle kamu arazilerinin ya da kamu orta mallarının yönetiminde kayıtsız kalmadığı, bu alanların yönetiminde bilimsel kriterler ışığında doğru çözümler üretildiği, doğru politikalar geliştirdiği ve istihdama dönük çalışmaları desteklediğini bilmesi, halkın bilimsel bulgularla bilinçlendirilerek devlete olan güvenini daha da artıracaktır.
    • Projenin tamamlanması ile birlikte, çalışma bölgesinin (ilk aşamada 14 il, fakat sonrasında bütün Türkiye`nin) CBS destekli coğrafi veri altyapısı güncel bir yapıda oluşturulacaktır. İlerleyen aşamalarda bu coğrafi veri tabanı bölgesel faaliyetlerde rahatlıkla kullanılabilecektir.

     Grafik tasarım > Salih TALAY